tirsdag den 9. august 2011

»Denahajlana« - ved Rakkeråen - tilløb til Gyldensåen
I 1979 blev der afsagt kendelse om fredning af Gyldensåen med tilgrænsende arealer.
Når denne fredning kom i stand, skyldtes det ønsket om at beskytte de betydelige landskabelige værdier, der knytter sig til dalstrøget, som Gyldensåen flyder i og naturligvis også de specielle naturvidenskabelige interesser, der knytter sig til lokaliteten.

Trykt i Bornholms Tidende i 1982.